De proefboring

Voor het eerst naar 4 km diepte
Niet eerder werd in Nederland geboord naar 4 km diepte voor de winning van aardwarmte. Er zijn in ons land veel geologische
gegevens beschikbaar tot ongeveer 3 km diepte, vanwege de vele olie en gasboringen. Een proefboring naar 4 km diepte was
de enige mogelijkheid om harde gegevens te verkrijgen over het potentieel van de Triaslaag. 
Deze laag op 4 km diepte is ca.
250 miljoen jaar oud. Het klimaat was toen wereldwijd droog en warm en het zeeniveau nog relatief laag. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten, waaronder de eerste dinosauriërs. De temperatuur van het water in de Trias bedraagt circa 
140 graden Celcius.

Onderzoeksprogramma
De proefboring gaat gepaard met een uitgebreid onderzoeksprogramma naar de geothermische kwaliteit van het Triasreservoir
en het Onderkrijt. Op basis daarvan kunnen wellicht ook elders Triasprojecten gerealiseerd worden en Onderkrijtproject worden geoptimaliseerd.

Twee scenario's
Om het (financiële) risico van de proefboring te beperken, is gekozen voor het uitvoeren van een combinatieboring. Dit betekent
dat in eerste instantie geboord is naar de Onder Krijtlaag op een diepte van 2 a 3 km. Na onderzoek van deze laag is doorgeboord
naar de Triaslaag op 4 km diepte.