Projectteam

Peter van der Burg
VGM-manager: veiligheid, gezondheid en milieu. Heeft voor het totale project – van civiele voorbereiding tot exploitatie – de risico’s in kaart gebracht en een zorgsysteem opgesteld, inclusief VGM-procedures. Iedereen die aan het project meewerkt, ook onderaannemers, moet zich aan deze procedures houden. Peter voert de controles op de projectorganisatie uit, schakelt daarbij externe deskundigen in en werkt nauw samen met de projectmanagers van Trias Westland. Hij heeft 27 jaar ervaring als veiligheidskundige in de olie- en gasindustrie, energiecentrales en andere geothermieprojecten. 


Leon BloklandLeon Blokland
Verantwoordelijk voor de bovengrondse installaties. Heeft als taak het ontwerp waar mogelijk te optimaliseren en geeft leiding aan het projectteam tijdens de bouw-, commissioning en inbedrijfstellingsfase. Onderhoudt contacten met aannemers, installateurs en leveranciers en is verantwoordelijk voor de projectplanning en budgetbewaking tijdens de uitvoering. Leon is gedetacheerd vanuit Hydreco Geomec en heeft ruime kennis van, en ervaring met onderhoud en operationeel beheer van uiteenlopende industriële en gebouwgebonden installaties. Hij is ook plantmanager op een andere aardwarmte-installatie en houdt zich als bestuurder en adviseur van stichting Energieke Regio bezig met verduurzaming van vastgoed.

Han van Gorp
Projectmanager met een coördinerende rol op het gebied van de boring, de aanleg van het warmtenet en de aanleg van de bovengrondse installatie. Han heeft meer dan 30 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie, waar hij onder meer werkte als projectmanager en consultant. De laatste jaren werkte hij ook in de chemische industrie en bij een energiebedrijf, onder meer aan risico-inventarisaties. Zet zijn kennis over o.a. processen, utilities, werkplannen en veiligheid nu graag in voor dit geothermieproject.

Martin HogeboomMartin Hogeboom
Omgevingsmanager Trias Westland. Door tijdig in gesprek te gaan met de ‘omgeving’ kunnen problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen. Overlast is soms niet vermijdbaar, maar kan met gerichte maatregelen wel worden beperkt. Martin heeft veel ervaring opgebouwd met het organiseren van contacten met overheden, bewoners en bedrijven rond projecten, onder andere van Rijkwaterstaat en Maasvlakte 2. Heeft een juridische achtergrond, werkt nu al tien jaar als zelfstandig omgevingsadviseur, veelal voor infrastructurele projecten. Contact: martin[at]triaswestland.nl

Michiel KerstensMichiel Kerstens
Verantwoordelijk voor het high level risicomanagement en de verzekeringen. Stelt met het team de top risico’s voor het project vast en houdt deze en nieuwe risico’s en ontwikelingen in de gaten. Hierbij wordt gelet op zowel de betekenis van deze risico’s voor het project zelf, zoals kosten en tijdige oplevering, alsook risico’s en overlast voor de omgeving. Sluit daarnaast adequate verzekeringen voor het project en de installaties af en handelt eventuele schades en schadeclaims af. Michiel heeft ruim acht jaar ervaring op het gebied van risicomanagement en verzekeringen in de financiële-, energie- en afvalsector.

Bas Kessel
Verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het gebouw waarin de installaties (o.a. de pompen) en kantoren onderdak krijgen. Bas zorgt ervoor dat het gebouw aan alle kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en geluid. Ook de inpassing in de omgeving is een punt van aandacht. De bouw is inmiddels aanbesteed. Bas studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en heeft de afgelopen jaren als projectmanager gewerkt aan de bouw en inbedrijfstelling van duurzame energiecentrales en warmte-uitkoppelingsprojecten.

Dominique Ryckebosch

Dominique Ryckebosch
Communicatieadviseur Trias Westland. Verzorgt de communicatie met o.a. de deelnemers, omwonenden en het brede publiek over dit project; van e-mailnieuwsbrieven tot informatiebijeenkomsten. Heeft een bedrijfskundige achtergrond en vijftien jaar ervaring met communicatieadvies en tekst over energiebesparing en duurzame energie. Heeft nu een communicatiebureau gespecialiseerd in energietransitie en duurzame warmte.  Contact: dominique[at]triaswestland.nl

Marco van SoerlandMarco van Soerland
Als directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit project. Organiseert alles wat nodig is om zo snel mogelijk te kunnen starten met de realisatie, borgt een goede realisatie en exploitatie. Belangrijk hierbij is overzicht en het goed op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende ondernemers, de techniek, de financiering en allerlei juridische zaken. Draagt het motto ‘voor en door glastuinbouwondernemers’ sterk uit. Marco heeft een technische achtergrond en werkt sinds 2001 aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Contact: info[at]triaswestland.nl

Nico Tielens
Exploitatiemanager. Met het oog op een ongestoorde productiefase zorgt Nico voor o.a. het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeheer van de geothermieputten en de installaties in het warmteoverdrachtstation. Ook houdt hij zich bezig met de inrichting van het handelsplatform, waarop de aangesloten telers warmte kunnen verhandelen. Nico heeft tien jaar ervaring als operations manager in de gasindustrie en was ook betrokken bij het ontwerp van nieuwe stations. Hij werkt nu bij HVC als operations manager geothermie.

.

Floris VeegerFloris Veeger
Verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het doublet. Met geologen, het boorteam en alle leveranciers gaan we in 2017-2018 de diepe Triaslaag aanboren, testen en analyseren en indien mogelijk exploiteren. Floris is gedetacheerd vanuit Hydreco Geomec en trots om deel te zijn van dit team, dat als eerste in Nederland op vier kilometer diepte water van meer dan 140ºC probeert te winnen. Floris heeft een mijnbouwkundige achtergrond, heeft een adviesbureau voor geothermie en werkte o.a. mee aan het aardwarmteproject Vierpolders.

Stijn WolterinkStijn Wolterink
Verantwoordelijk voor de overkoepelende projectplanning en helpt mee in de technische ontwikkeling van het warmtenet en de implementatie van het warmte-handelsplatform. Onderhoudt tevens contact met de deelnemers over hun warmteleveringsovereenkomst. Heeft een achtergrond op het gebied van werktuigbouwkunde en Sustainable Energy Technology. Is gedetacheerd vanuit Greenvis waar hij als consultant technisch advies geeft over duurzame warmte. Contact: stijn[at]triaswestland.nl