Eerste boring warmtenet succesvol

Samenwerkings- en participatiemodel
Bijzonder aan dit project is de samenwerking en het eigenaarschap van de glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie. Een groot deel van het project wordt gedragen door belanghebbenden; de glastuinbouwondernemers. De deelnemende tuinders zijn voor 15 jaar mede-eigenaar op basis van een kostprijsmodel. Er ontstaat een geothermiebedrijf van én voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw.
Marco van Soerland, (Trias Westland) Erik Persoon (Forever plants) en Mathieu Holstein (Holsteinflowers) vertellen er graag meer over. 


Financieringsconstructie
Geothermieproject Trias Westland heeft 47 bedrijven aan zich weten te binden als afnemer. Mede daardoor is het financieel mogelijk geworden om aardwarmte op vier kilometer diepte te gaan winnen. Uniek is dat dit project is gefinancierd op basis van ‘non-recourse projectfinanciering’. Dat wil zeggen: een lening waarbij de bank uitsluitend recht heeft op terugbetaling uit de opbrengsten van het project, zonder aansprakelijkheid van aandeelhouders of derden. Daarom hebben de banken de techniek en financiering van het project Trias Westland vooraf zeer grondig onderzocht. Verder is er gebruik gemaakt van diverse financiële regelingen waaronder de Topsector Energiesubsidie (DEI) en een GreenDeal garantie en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Onder andere Rutger te Grotenhuis (Rebel group) en Ivan Das (Rabobank) geven een inkijkje in de onconventionele financieringsconstructie. 
 

Warmtenet: een multidisciplinair bouwteam als model in een complexe omgeving
Normaal maken de opdrachtgever en engineers eerst het ontwerp, dan volgt de aanbesteding en daarna gaat de aannemer het project volgens plan realiseren. In het project Trias Westland: warmtenet werkt iedereen samen aan het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Dit is nodig omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om een geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de warmteleidingen. Deze samenwerkingsvorm benut de creativiteit en kennis van (lokale) aannemers en engineers van de ontwerp- tot en met de realisatiefase. Zo komen we tot de meest (kosten)efficiënte oplossingen.

De specialisten van Trias Westland vertellen graag meer over het bouwteam, het waarom, hoe het tot stand is gekomen, hoe het werkt, de risicobeheersing, de techniek en succesfactoren. “Het succes van dit bouwteam is: vanuit kwaliteitsbeheersing, op basis van vertrouwen proactief te denken in kansen en oplossingen in plaats van winstmaximalisatie. Dit alles leidt tot een geoliede machine en maakt het mogelijk buiten de kaders te denken.”, aldus Arie Visser van Trias Westland.
Partijen bouwteam: Rotterdam Engineering, Greenvis, A.HAK Leidingbouw en Welvreugd.
 

De boringen en de learnings
Stang voor stang op weg naar vier kilometer diepte in het Westland. Het koste in totaal 100 dagen, 2400 uur, om de diepte van ruim 4 kilometer in de aarde te bereiken. De boorinstallatie was 52 meter hoog, kan 350 ton boorstang tillen, heeft een vermogen van 1500 pk en kan 5 kilometer diepte bereiken. De boring naar de Triaslaag en aardwarmte is een letterlijk hoogtepunt van 2017.  Specialist Floris Veeger vertelt hier graag meer over. 
 

Omgevingsmanagement
De realisatie van een geothermieproject vraagt om zorgvuldige communicatie met omwonenden, bedrijven en instellingen, zoals scholen in de directe omgeving. In gesprek zijn en blijven over maatregelen om overlast te voorkomen/te verminderen.
Benieuwd hoe Trias Westland de omwonenden heeft geïnformeerd voorafgaand en tijdens de exploitatiefase en welke maatregelen er zijn genomen om de overlast te verminderen? Omgevingsmanager Martin Hoogeboom en communicatieadviseur Dominique Ryckebosch vertellen u graag meer.
 

WarmtesysteemWestland: warmtecoöperaties 
Westlandse glastuinbouwondernemers hebben onderzocht of een Warmtesysteem Westland (WSW) haalbaar is. In dit warmtenet worden lokale warmtebronnen met elkaar verbonden door een open en onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Met dit collectieve systeem kan de Westlandse glastuinbouw 650 miljoen M3 aardgas per jaar besparen. Versnelling van de warmtetransitie door de ontwikkeling van het Warmtesysteem Westland. 300MW geothermie en 200MW restwarmte kunnen al in 2025 zorgen voor de besparing van 650mln m3 aardgas. Benieuwd hoe dit allemaal samenhangt en wie erbij betrokken zijn?
Evelien Brederode (Capturam), Jos van Santen (warmtecoöperatie Polanen) en Jasso Besuien (Prominent) vertellen u graag meer! 
 

Op de Broekpolderlaan staan drie HDD-boringen gepland. De eerste is eind mei succesvol uitgevoerd. Er is met een boorinstallatie een schacht geboord van het intredepunt bij de Broekpolderlaan naar het uittredepunt bij het Gasunie station. Daar werden de leidingen al eerder in het groen klaargelegd en aan elkaar gelast.

220 meter leiding intrekken
Op 28 en 30 mei werd telkens een leiding van ongeveer 220 meter lang de schacht ingetrokken richting de Broekpolderlaan. Meerdere kranen hielden de warmteleiding in de juiste positie. Langs de Verlengde Veilingroute wordt de warmteleiding middels een open ontgraving aangelegd. Hierbij wordt een sleuf gegraven waarin de leidingen worden aangelegd. Het natte weer eind mei gooide behoorlijk roet in het eten. Door de impact van de zware regenbuien moest het werk enkele keren worden stilgelegd.